hit
counter

Политика за лични данни

    

Информация относно Администратора на лични данни

 

 

Наименование
Линго България ООД
                                                  

ЕИК/БУЛСТАТ
204691670

Седалище и адрес на управление
гр. София, р-н Подуене, ул. Яворица 27

Адрес за кореспонденция
гр. София, р-н Подуене, ул. Яворица 27

Телефон +359888740140

E-mail
lingo.bulgaria@gmail.com

 

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

 

Наименование
Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление 
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан
Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция 
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан
Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница  www.cpdp.bg


„Линго България ООД“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:


 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължениекоето се прилага спрямо Администратора; 
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице; 
 • Изпълнение  на  задача  от  обществен  интерес  или  при  упражняването  на официални правомощия на Администратора; 
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна; 

 


 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 

Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване  на  изпълнението  на  договора  за  предоставяне  на  съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица;

 

(2) Администраторът спазва следните  принципи при  обработката на Вашите  лични данни:

 

 •   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •   ограничение на целите на обработване;
 •    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 •   точност и актуалност на данните;
 •   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 •     цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение  на  задълженията   си   към   Национална  агенция   по  приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

 

 Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът
 
  Ч
л. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните

цели:


 • създаване  на  профил  за  използване  на  услугата  целта на тази  операция  е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане  целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • обработка на поръчка на стока  целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;

 

(2)  Администраторът  обработва  следните  категории  лични  данни  и  информация  за следните цели:

 

 • Ваши индивидуализиращи данни (напр. име, адрес, електронна поща и др.)
  за целите на регистрация на профил в сайта, приемане и обработка на поръчаната стока и счетоводното отчитане;
 • вид и срок на използваните от Вас услуги – за целите на гаранционното
  обслужване;
 • стойност  на използваните услуги   за   съответния   срок   –   за   целите   на счетоводно отчитане;
 • информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане за целите на
  сч
  етоводно отчитане;
 • други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора за целите на доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;

(2)  Администраторът  не  събира  и  не  обработва  лични  данни,  които  се  отнасят  за следното:

 

 •   разкриват расов или етнически произход;
 •   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в  синдикални  организации;
 •    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

 

(3) Администраторът обработва специалните категории данни по ал. 2 съгласно едно или повече от следните основания: • Изрично предоставено от Вас съгласие;

 • Вие сте направили данните си обществено достояние;

 • Налице е важен обществен интерес на основание правото на ЕС или правото на държава-членка;

 

 

(4) Личните данни са събрани от Администратора от следните източници:


 • регистрационна форма за създаване на профил в сайта
 • форма за поръчка без регистрация (бърза поръчка) в сайта
 • при директна поръчка по телефон
 • при поръчка направена по email

  Срок на съхранение на личните ви данни

 

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от

определения в таблицата по-долу.  След  изтичането  на  този  срок,  Администраторът  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


 

Финансови и счетоводни документи; фактури; друга информация, свързана с данъчно-осигурителния контрол.

До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

 

Данни, свързани с регистрацията на профил в електронния магазин на Уебсайта

За целия период на регистрацията и до 5 години след прекратяването ѝ.

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

1 година

Лог на действията по заявки за регистрация на профил или за покупка на стока с или без регистриран профил в Уебсайта (съхранява се информация като: действие/ съдържание на заявката, дата и час, IP адрес и др.)

За целия период на поддържане на регистрация на профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години след прекратяването му (ако има такъв)

До 5 /пет/ години от изпълнението на заявената покупка (ако е извършена без регистриран профил).

 

 

 

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

  Предаване на вашите лични данни за обработване

 

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички

Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

 

Право на достъп

 

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 

(2)  Вие  имате  право  да  получите  достъп  до  данните,  свързани  с него,  както  и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 

(3) Администраторът Ви  предоставя  при  поискванекопие от  обработваните  лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

 

Право на коригиране или попълване

 

Чл. 7. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие  оттеглите  своето  съгласие върху  което  се  основава  обработването  на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие   възразите   срещу   обработването   на   свързаните   с   Вас   лични   данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка,   което се   прилага спрямо Администратора;
 • личните  данни  са  били  събрани  във  връзка  с  предлагането  на  услуги  на информационното общество;

 

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 

 •   за  упражняване   на   правото   на   свобода   на   изразяването   и   правото   на информация;
 •   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка,    което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални    правомощия, които са му предоставени;
 •   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 •     за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 •   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 

Право на ограничаване

 

Чл. 9. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 

 • оспорите точността на личните  данни, за срок, които позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването  е  неправомерно,  но  Вие  не  желаете  личните  данни  да  бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът  не  се  нуждае   повече  от   личните   данни   за  целите   на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили  сте  срещу  обработването  в  очакване  на  проверка  дали  законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси;

 

 

Право на преносимост

 

Чл.   10.   Ако   сте   дали   съгласие   за   обработване   на   Вашите   лични   данни   или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо;

 

Право на получаване на информация

 

Чл. 11. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

 

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

  

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:


 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия;

 
Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 

 • куриерска фирма Еконт Експрес ООД;
 • счетоводна къща обслужваща Линго България ООД;

 

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

 

 

Чл.   15.   Ако   съгласието   се   отнася   за   трансфер,   Администраторът   описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.